Vítejte na stránkách výukových her!


seznam a popis aplikacíČESKÝ JAZYK

Než začneme číst


Slouží jako průprava před nácvikem vlastního čtení v 1. ročníku základní školy.

Témata:

Orientace (ukaž, co je nahoře, dole, vlevo, nad, pod, před, za ....)

Logické řady (ukaž, co do řady nepatří)

Vyhledávání stejného (najdi stejné obrázky)

Části do celku (sestav obrázek z jeho částí)

Posloupnost (určování pořadí -první, poslední ...)

Vyber obrázky, jejichž pojmenování začíná (končí) stejnou hláskou

Barvy a tvary


Začínáme číst


Soubor her k procvičování čtení

Témata her:

Doplň písmeno

Přiřazuj obrázky ke slovům (velká a malá písmena)

Pošli slovo na obrázek

Pošli slovo na stejné (slovo)

Mluvená pexesa

Otázky a odpovědi (ANO - NE)

Skládej slovo ze slabikČeský jazyk pro 2. ročník ZŠ


Hry a testy k procvičení učiva

Témata:

Tvrdé a měkké souhlásky

Psaní u,ú,ů

Spodoba znělosti (párové souhlásky)

Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)

Druhy slov (podstatná jména, slovesa, předložky)

AbecedaČeský jazyk pro 3. ročník ZŠTémata:

Vyjmenovaná slova (na známky, na rychlost a závěrečná hra)

Podstatná jména (rod, číslo a pád)

Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, příslovce a předložky;
podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a předložky)

Slovesa (osoba, číslo a čas, 3 hry k procvičení)

Věta (základní skladební dvojice, věta jednoduchá a souvětí)Český jazyk pro 4. ročník ZŠTémata:

Podstatná jména (rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen, hra - urči rod a vzor podstatného jména)

Pravopis koncovek podstatných jmen (rod mužský, ženský a střední, hra - všechny rody)

Slovní druhy (SD ve větě postupně, hledání slov ve větě podle slovního druhu)

Slovesa (osoba, číslo a čas, hra - 5 úrovní)

Věta (podmět a přísudek – hra; skladební dvojice)Český jazyk pro 5. ročník ZŠTémata:

Druhy zájmen (test, přehled učiva)

Druhy číslovek (test, hra, přehled učiva)

Psaní předložek a předpon s,z; předpony -vz,-roz,-bez; skupiny hlásek
vyslovovaných -bje-, -pje-, -vje- Shoda přísudku s podmětem.

Pravopis koncovek tvrdých a měkkých přídavných jmen (test a hra)

Souhrnný test (psaní předložek a předpon s,z; předpony -vz,-roz,-bez, skupiny hlásek
vyslovovaných -bje-, -pje-, -vje-;
shoda přísudku s podmětem, pravopis koncovek tvrdých a měkkých přídavných jmen)

Slovesa (osoba, číslo, čas a způsob)

Podmět a přísudek (hra)